Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Dolnej informuje o zrealizowaniu zadania pn.,, Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zubrzyca Dolna”
Zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
koszt kwalifikowany zadania: 32 193,68 zł
kwota dotacji: 15 956,21 zł
https://www.gov.pl/web/klimat
https://www.gov.pl/web/nfosigw
www.wfos.krakow.pl